donderdag, mei 14, 2015

Zeenatuurgebied Klaverbank!


Greenpeace heeft deze week weer tientallen loodzware keien op de bodem van de 'Klaverbank' gestort, las ik in de krant. Ze willen met deze actie afdwingen dat Nederland het zeeleven beter beschermt. De 'Klaverbank' is een belangrijk natuurgebied in de Noordzee, het wordt gezien als de kraamkamer voor het leven in zee. Het is een z.g. habitatrichtlijngebied dat valt onder de ‘riffen van open zee’. Het is een zeegebied van circa 1.235 km² op circa 160 km ten noord­westen van Den Helder. In de Staatscourant van 12 september 2014 staat over dit zeenatuurgebied het volgende:

Dit gebied zal als speciale beschermingszone in de zin van artikel 3, eerste lid, en artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) worden aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Klaverbank’.

In genoemde artikels inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna volgens Richtlijn 92/43/EEG ofwel de Habitatrichtlijn, las ik het volgende:

Artikel 3
Lid 1. Er wordt een coherent Europees ecologisch netwerk gevormd van speciale beschermingszones, Natura 2000 genaamd. Dit netwerk, dat bestaat uit gebieden met in bijlage I genoemde typen natuurlijke habitats en habitats van in bijlage II genoemde soorten, moet de betrokken typen natuurlijke habitats en habitats van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen.
Het Natura 2000-netwerk bestrijkt ook de door de Lid-Staten overeenkomstig Richtlijn 79/409/EEG aangewezen speciale beschermingszones.


Artikel 4
Lid 4. Wanneer een gebied volgens de procedure van lid 2 tot een gebied van communautair belang is verklaard, wijst de betrokken Lid-Staat dat gebied zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes jaar, aan als speciale beschermingszone en stelt hij tevens de prioriteiten vast gelet op het belang van de gebieden voor het in een gunstige staat van instandhouding behouden of herstellen van een type natuurlijke habitat van bijlage I of van een soort van bijlage II alsmede voor de coherentie van Natura 2000 en gelet op de voor dat gebied bestaande dreiging van achteruitgang en vernietiging.


Een beetje normaal spreektaal gebruik is meestal niet aan de orde in dit soort ambtelijke stukken. Mogelijk draaien ambtelijke molens daarom ook vaak zo traag. De eerste keer dat ik over de 'Klaverbank' schreef was op 8 oktober 2011 (Zie mijn blogarchief). Het Ministerie van Economische Zaken is alle goede bedoelingen ten spijt, na bijna 4 jaar nog niet veel verder gekomen dan een z.g. mariene ontwerpaanwijzingsbesluit Natura 2000. Als ze in het bedrijfsleven met zo'n tempo zouden werken zaten we allemaal al aan de bedelstaf. Maar goed, ondanks de stroperige aanpak lijken de ontwikkelingen rond de 'Klaverbank' en Natura 2000 me niet ongunstig!

De actie van Greenpeace lijkt me deze keer echter een beetje zinloos, al vestigen ze zo uiteraard wel weer even de volle aandacht op de 'Klaverbank'. Maar grote stenen dumpen in een gebied dat al vergeven is van stenen in allerlei formaten, lijkt me niet echt zinvol. De commotie onder de vissers begrijp ik dan ook niet echt, die moesten in het gebied van de 'Klaverbank' immers altijd al rekening houden met gevaren van grote obstakels op de zeebodem. Bovendien heeft Greenpeace ook de coördinaten van de gedumpte stenen publiekelijk gemaakt. Ik heb begrepen dat een Urker visser inmiddels aangifte heeft gedaan, ben benieuwd wat er op korte termijn uit de gerechtelijke hoed komt. Volgens advocaat en hoogleraar Internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops, maken de vissers die aangifte doen of een kort geding aanspannen tegen Greenpeace vanwege de stenendump in de Noordzee, een reële kans die zaken te winnen.

Maar hoe dan ook, het is me zo langzamerhand wel duidelijk dat het voor iedereen, zowel vissers als natuurorganisaties, het beste is, dat de 'Klaverbank' met zijn specifieke leefomgeving z.s.m. als een volwaardig Natura 2000 gebied wordt gezien.

Geen opmerkingen: