zaterdag, december 24, 2016

omstreden Windpark Fryslân!


Het IJssel- en Markermeer is één van de grootste, zo niet de grootste zoetwatergebieden van noordwest Europa. Het is Nederlands grootste habitat van allerlei dieren, planten en organismen, internationaal erkend als Wetland en Vogelrichtlijn-gebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en de enige nog open plek met grandioze vergezichten! Dat met het één en ander niets teveel is gezegd kan en wil ik graag beamen, mijn halve leven heb ik er in mijn zeilbootje op rondgezworven. Een uniek gebied! Aan het gebied wordt echter op meerdere fronten op allerlei manieren geknabbeld o.a. middels landaanwinning hier en daar en plaatsing van windmolenparken.

Om marktpartijen te stimuleren om windparken te bouwen geeft het rijk subsidie. De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) heeft het karakter van een garantieregeling. De SDE subsidieert de productie van duurzame elektriciteit. Dat er door deze regeling vele happige en bouwlustige marktpartijen zijn is inmiddels wel duidelijk. Het voorlopig nieuwste plan werd op 4 maart j.l. door ministers Kamp en Schultz van Haegen gepubliceerd t.w. 'Windpark Fryslân'. Een groot windmolenpark op 6 kilometer voor de kust van Makkum, bestaande uit 89 windturbines, met een hoogte van 180 tot 200 meter en een opgesteld vermogen van circa 320 MW. Het park strekt zicht grofweg vanaf de Afsluitdijk 12 kilometer uit, richting Hindeloopen, en vanaf Kornwerderzand 6 kilometer richting Breezanddijk. Met alle begrip voor de noodzakelijke energietransities, is een dergelijk plan op deze locatie in meerdere opzichten rampzalig. Een breed front van IJsselmeervereniging, Vereniging Natuurmonumenten, Vereniging it Fryske Gea, de Waddenvereniging, Stichting Don Quichot, Vogelbescherming Nederland, het Watersportverbond, Vereniging Beroepschartervaart, de Vereniging van Toerzeilers en Jan Rijswijk (charterschipper De Vlieter) heeft dan ook beroep aangetekend bij de Raad van State, waarin ze zich keren tegen de realisatie van 'Windpark Fryslân' op genoemde locatie.Het beoogde windpark maakt in feite 'het hek van windmolens' om het IJsselmeer compleet. In het beroepschrift wordt gewezen op een hele reeks van wettelijke gebreken en onvolkomenheden in de vergunningen, goedkeuringen en toestemmingen. Van belang hierbij zijn ook de bepalingen voor het opruimen van de turbines en kabels na afloop van de vergunningstermijn. Verder worden bezwaren aangevoerd op het gebied van schade aan landschap en cultuurhistorie, de recreatievaart en het toerisme. Vooral gaat het beroep uitgebreid in op de zeer nadelige effecten voor een hele reeks van vogelsoorten. Het beroep volgt een reeks van verschillende wettelijke invalshoeken en procedures waaronder de bepalingen van de Crisis en herstelwet, de wet op de Ruimtelijke Ordening, de Omgevingswet, de Flora en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken. Het beroep wordt nog nader onderbouwd met een Second Opinion onderzoek van bureau Alterra (Wageningen University and Research), waarin vooral de gevolgen in relatie tot Natura 2000 in een nieuw daglicht worden gesteld.

Ik hoop dat het aangetekende beroep soelaas biedt, en plan 'Windpark Fryslân' voor deze locatie in de ijskast verdwijnt. Als gezegd, er moet volgens de noodzakelijke energietransities in deze contreien wat gebeuren, helemaal wanneer Nederland volgens plan in 2020 één van de duurzaamste landen van Europa wil zijn. Gelukkig wordt er onderzoek gedaan naar alternatieve methoden om duurzame energie op te wekken, niet alleen middels wind, maar vooral ook door zon en water. Maar niet genoeg, meer subsidie naar onderzoek i.p.v. naar bedrijven die al die windmolens exploiteren zou soelaas kunnen bieden. Wat te denken van b.v. een getijdencentrale in de Afsluitdijk.

Geen opmerkingen: